แนะนำ KidBright AI

KidBright AI Platform เป็นการผสนผสานการเขียนโค้ดดิ้งแบบบล็อกเข้ากับการเรียนปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ให้ยุ่งยาก ผู้ใช้งานสามารถสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อกที่ใช้งานง่ายควบคุมการทำงานของ KidBright AI Bot ถือเป็นการสร้างแนวทางการสอนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบใหม่สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เกิดขึ้นในประเทศไทย KidBright AI Platform ไม่เพียงทำให้การเรียนปัญญาประดิษฐ์ทำได้ง่ายผ่านการโค้ดดิ้งแบบบล็อกแต่ยังทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการพื้นฐานต่าง ๆ ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การสร้างโมเดล การใช้งานโมเดล ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

AIBot_transparent

แนะนำ KidBright µAI

KidBright µAI เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้งและปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบสะเต็มศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจการนำเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาโจทย์จริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการคิดต่างๆ อันได้แก่ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์

คุณสมบัติของ KidBright µAI
  • สร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงชุดคำสั่งแบบบล็อกผ่าน KidBright µAI IDE
  • บนบอร์ดติดตั้งจอแสดงผลภาพ กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน และเซนเซอร์ต่างๆ
  • ประมวลผลโมเดลปัญญาประดิษฐ์บนบอร์ด
  • รองรับการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์หรือบอร์ดขยายความสามารถ เพื่อพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติแบบต่างๆ เช่น เครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติ และระบบกันขโมย
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่าน WiFi  
Picture 1

เอกสารเผยแพร่

It seems we can't find what you're looking for.

วีดีโอ

It seems we can't find what you're looking for.

Kidbright AI IDE

Open source สื่อการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อค