แนะนำ อุตุน้อย (UtuNoi)

เนื่องจากบอร์ด KidBright มีศักยภาพในการเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์และส่งข้อมูลที่เก็บได้ขึ้นคลาวน์ ทางทีมวิจัยจึงได้พัฒนาต่อยอดให้เป็นเป็นสถานีอุตุน้อย โดยการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลขนาดใหญ่และสหวิทยาการใหม่ ๆ ได้แก่ Internet of Things, Big Data และ Data Science ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

                สถานีอุตุน้อยทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับบอร์ด KidBright ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ ความเข้มแสง ทิศทางลม ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน ไปแสดงบนเว็บแอปพลิเคชัน UtuNoi WATCH และข้อมูลจากเซนเซอร์เหล่านี้ถูกรวบรวมเป็นข้อมูลเปิดเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน UtuNoi PLAYGROUND

Station2_transparent

เอกสารเผยแพร่

It seems we can't find what you're looking for.

วิดีโอ

It seems we can't find what you're looking for.

Download code

ไฟล์ code อุตุน้อยไม่มีเซ็นเซอร์วัดฝุ่น

ไฟล์ code อุตุน้อยมีเซ็นเซอร์วัดฝุ่น HoneyWell

ไฟล์ code อุตุน้อยมีเซ็นเซอร์วัดฝุ่น Plantowerl และความกดอากาศ

ไฟล์ code อุตุน้อยมีเซ็นเซอร์วัดฝุ่น Plantower