รายชื่อศูนย์

• ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
ติดต่อ : anya@eng.cmu.ac.th
• ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคกลาง)
ติดต่อ : awatchar@engr.tu.ac.th
• ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ติดต่อ : surasit.s@ubu.ac.th
• ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาคตะวันตก)
ติดต่อ : oatcomster@gmail.com
• ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ภาคใต้)
ติดต่อ : preeyarat_ann@hotmail.com