กรงเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ

โครงงานกรงเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ

การจัดทำโครงงาน เรื่อง กรงเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างกรงเลี้ยงสัตว์แบบอัจฉริยะ 2)เพื่อควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ และ 3)เพื่อนำบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright มาสร้างและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ 1) โปรแกรม KidBright IDE 3) บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright และ 5) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการดำเดินการพบว่า กรงเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะมีระบบควบคุมการทำงานเพื่อดูแลสัตว์ 5 ระบบ ได้แก่ ระบบควบคุมการให้อาหาร ระบบควบคุมการให้น้ำ ระบบควบคุมการเปิด-ปิด หลอดไฟ ระบบควบคุมการเปิด-ปิด พัดลม และระบบควบคุมการเปิก-ปิดเพลง

รับชมเพิ่มเติมได้ที่