กริ่งประตูกับเพลงโปรด (Favorite sound doorbel from KidBight)

กริ่งประตูกับเพลงโปรด (Favorite sound doorbel from KidBight)

“กริ่งประตูกับเพลงโปรด” เป็นการเขียนโปรแกรมคําสั่งเพลง เพื่อสร้างเสียงกริ่งประตูเป็นทํานองเพลงที่ชื่นชอบโดยใช้บอร์ดสมองกลอัจฉริยะ Kidbright

โครงงานนี้เป็นการใช้บอร์ดสมองกลอัจฉริยะ KidBright ในการเขียนโปรแกรม เพื่อแสดงผลด้านการแต่งทํานองเพลง โดยเลือกหัวข้อคําสั่ง music นักเรียน สามารถบูรณาการความรู้ด้านการอ่านโน้ตดนตรีและจังหวะของเพลงมาสร้างสรรค์
ทํานองเพลงที่ตนเองชื่นชอบ หรือแต่งทํานองเพลงใหม่ของตนเองได้ โดยการฝึกเขียนโปรแกรมคําสั่งง่ายๆ ด้วย Block

นอกจากนี้บอร์ด KidBright ยังสามารถเขียนโปรแกรมคําสั่งบอร์ดให้แสดงเลขที่บ้าน และหน้าการ์ตูนตัวโปรด โดยให้เคลื่อนที่บนหน้าจอ LED ตลอดเวลา เมื่อมีคนกดกริ่ง (ปุ่มบนบอร์ด) รูปหน้าการ์ตูนจะค้างบนหน้าจอ LED หากกดกริ่งด้านซ้ายจะมีทํานองเพลงสตาร์วอร์ดังขึ้น และหากกริ่งขวาจะ มีทํานองเพลงแฮรี่พอตเตอร์ดังขึ้น

 

ผลงานของ ด.ช. วิญ เกตุนิ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Homeschooling)