หุ่นยนต์ทําความสะอาด

หุ่นยนต์ทําความสะอาด

หุ่นยนต์ทําความสะอาดสามารถเคลื่อนที่ไปได้ในพื้นที่เรียบ สามารถหลบหลีกวัตถุต่างๆ ได้ อีกทั้งต้องทําความสะอาดด้วยการถูพื้น และ ดูดฝุ่นในพื้นที่ที่เคลื่อนที่ผ่านไปได้

 

อุปกรณ์ในการออกแบบ
1.ใช้ตัวตรวจจับวัตถุ 2 ตัว ทําหน้าที่เป็นตาของหุ่นยนต์ ใน การตรวจจับสิ่งกีดขวาง
2. ติดตั้งตัวปรับแรงดันไฟ เพื่อทําหน้าที่เป็น ตัวกลางเชื่อต่อระหว่างมอเตอร์กับบอร์ด
KidBring เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน หุ่นยนต์
3. ติดตั้งตัวดูดฝุ่น โดยใช้จุดเชื่อมต่อบอร์ด KidBright ผ่าน Port USB

 

ผลงานของ
1. นายชานนท์ รุ่งรังศรี
2. นายศรายุทธ จานุสังข์
ครูที่ปรึกษา นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
จังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น ม. 5-6)