เครื่องควบคุมการจ่ายสารเคมีอัจฉริยะ (Chemical dosing control for Groundwater treatment)

โครงงานเครื่องควบคุมการจ่ายสารเคมีอัจฉริยะ Chemical dosing control for Groundwater treatment

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงได้ใช้เหล่าน้ำในการบริโภคจากบ่อบาดาล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีเหล็กละลายอยู่มากเกินมาตรฐานน้ำดื่ม จำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนบริโภค โดยการเติมสารเคมีเพื่อปรับสภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบการกรอง แต่เนื่องด้วยปั๊มสารเคมีมีราคาแพงและอัตราการง่ายสารละลายเคมีไม่สัมพันธ์กับอัตราการไหลของน้ำ อีกทั้งยังมีแรงดันในระบบสายส่งสูงไม่สอดคล้องกับการใช้งาน ทางผู้จัดทำจึงได้คิดจัดทำเครื่องควบคุมการจ่ายสารเคมีอัจฉริยะ ที่จะจ่ายสารเคมีบริเวณปลายท่อส่งน้ำ โดยจะทำงานเมื่อมีการไหลของน้ำในท่อส่งเท่านั้น และสามารถวัดอัตราการไหลของน้ำ คำนวณการจ่ายสารเคมีให้สัมพันธ์กับการไหลของน้ำ ณ ขณะนั้น ใช้ได้กับปั๊มน้ำขนาดเล็ก แรงดัน มีการแจ้งเตือนเมื่ออัตราการไหลของน้ำต่ำหรือสูงกว่าปรกติ มีการแจ้งเตือนผ่านระบบ KidBright IoT เมื่อสารเคมีในถังเก็บมีระดับต่ำ

รับชมเพิ่มเติมได้ที่