โรงเห็ดอัจฉริยะ Smart mushroom house

โครงงานโรงเห็ดอัจฉริยะ Smart mushroom house

อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เป็นอำเภอที่มีฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 3 แห่ง แต่ละแห่งจะมีโรงเรือนเพาะเห็ด ซึ่งจะทำแบบพื้นบ้าน ทำให้พาะเห็ดได้บางฤดูเท่านั้น ทำให้ขาดรายได้ และในฤดูกาลเพาะเห็ดก็จำเป็นต้องมีแรงงานอย่างน้อย 3 คนที่จะต้องมาเปลี่ยนกันรดน้ำในโรงเรือนทุกๆ  6 ชั่วโมง ดังนั้นทางทีมจึงมีความคิดสร้างรูปแบบโรงเห็ดต้นแบบโดยใส่อุปกรณ์สั่งการอัตโนมัติบอร์ดสมองกอัจฉริยะเพื่อสั่งการให้ทำงานเอง

รับชมเพิ่มเติมได้ที่