ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ต้น ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright (เปิดรับสมัคร วันนี้-17 ส.ค. 61)

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

  1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชนโดยไม่จำกัดชั้นปี
  2. มีอาจารย์ และหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้น ๆ จริง
  3. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง

หัวข้อในการประกวด

  1. เกษตร
  2. บ้าน/โรงเรียน
  3. สิ่งแวดล้อม
  4. โรงงาน

ดาวน์โหลดคู่มือการประกวด YCCK 2018 ได้ที่ https://www.kid-bright.org/ycck2018