ข้อควรระวังในการนำบอร์ด KidBright ไปประยุกต์ทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำบอร์ด KidBright ไปประยุกต์ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ มีข้อควรระวังดังนี้ 

1. ควรใช้บอร์ด KidBright ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันไม่เกิน 24 โวลล์ เพื่อความปลอดภัย 

2. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้งานบอร์ด KidBright ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลล์ (ไฟฟ้าตามบ้าน) ควรต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้ากับปลั๊กต่อพ่วงป้องกันไฟดูด (ตามรูป) ซึ่งปลั๊กต่อพ่วงป้องกันไฟดูดจะทาหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจร ช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด 

3. ใช้เทปพันสายไฟพันบริเวณจุดเชื่อมต่อที่เป็นโลหะต่างๆ ที่มีไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลล์ ไหลผ่านได้ดังรูป เพื่อป้องกันไฟดูด