ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงาน “เปิดตัวโครงการฯ” 8 มิ.ย. 61

 

1. โรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงานเปิดตัว โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งตามศูนย์ประสานงานภูมิภาคดังนี้

 • [ดาวน์โหลด] A. ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [ดาวน์โหลด] B. ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • [ดาวน์โหลด] C. ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • [ดาวน์โหลด] D. ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • [ดาวน์โหลด] E. ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานตามจำนวนที่แจ้งไว้ในแบบตอบรับ

ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโรงเรียนละไม่เกิน 5 คน ตามรายชื่อที่ได้แจ้งในแบบตอบรับการเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ Coding at School powered by KidBright ทาง Google form เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารกลางวันได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง โดยจะเริ่มรับประทานอาหารในเวลา 11.00 น. และพร้อมกันเพื่อเข้าสู่พิธีการในห้อง Circle ศูนย์ประชุมฯ เวลา 12.00 น.

3. การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทาง

การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายสำหรับโรงเรียน จะเบิกจ่ายให้กับผู้แทนโรงเรียนซึ่งเป็นชื่อผู้เข้าร่วมงานคนที่ 1 (อาจารย์/เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) ตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบตอบรับฯ โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์ตามข้างต้นดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนและการเบิกจ่ายค่าเดินทางมายื่นในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ได้แก่

สำเนาบัตรประชาชน และ บัตรข้าราชการ (หรือ หนังสือรับรองจากต้นสังกัด) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

นำบัตรประชาชนตัวจริง/บัตรข้าราชการตัวจริงมายืนยันเพื่อตรวจสอบต้นสังกัด

4. ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเบิกจ่ายค่าเดินทาง

 1. ตรวจสอบลำดับที่ที่จุดคัดกรองเพื่อความสะดวกในการเข้าลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เช่น A-1 โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 9.30 น.
 2. เข้าสู่จุดลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารตามหมายเลขที่ได้รับจากจุดคัดกรอง โดยจะแยกตามศูนย์ประสานงานดังนี้

  A 1-94 : ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  B 1-149 : ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  C 1-52 : ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  C 53-108 : กลุ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนเครือข่ายโครงการไอทีฯ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม
  D 1-58 : ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
  E 1-182 : ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 3. รับหมายเลขลำดับที่จากเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อนำต้นขั้วบัตรรับค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย
 4. หากใกล้ถึงเวลาพิธีเปิดแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย ขอให้เข้าร่วมพิธีก่อนและเมื่อเสร็จสิ้นงานแล้วค่อยนำต้นขั้วรหัสเบิกจ่ายที่เจ้าหน้าที่ให้มารับเงินเมื่อเสร็จกิจกรรม