รับสมัคร รร.มัธยมทั่วประเทศร่วมโครงการ Coding at School powered by KidBright

Coding at School powered by KidBright

สำหรับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้พัฒนาบอร์ดส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง “KidBright” เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง และทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Internet of Things (IoT)โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright บนเว็บไซต์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลในการแก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนบอร์ด KidBright ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://www.kid-bright.org ได้ตั้งแต่ วันที่ 1- 20 พฤษภาคม 2561

เงื่อนไขการสนับสนุน

  1. การพิจารณามอบชุดบอร์ด KidBright จะพิจารณาตามข้อกำหนดของโครงการ ประกอบกับลำดับก่อน/หลัง การยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ลงทะเบียนในระบบ แต่ละโรงเรียนจะได้รับชุดบอร์ด KidBright จำนวนไม่เกิน 200 ชุด โดยพิจารณาตามสัดส่วนของนักเรียน ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. โรงเรียนรัฐบาลที่ได้รับมอบชุดบอร์ด KidBright ต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีรับมอบชุดบอร์ด KidBright และอบรมวิธีการใช้งานในวันที่โครงการกำหนด
  3. โรงเรียนรัฐบาลที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับชุดบอร์ด KidBright จำนวนไม่เกิน 200 ชุด และโรงเรียนต้องส่งโครงงานเข้าร่วมอย่างน้อยโรงเรียนละ 3 โครงงาน
  4. โรงเรียนเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถซื้อชุดบอร์ด KidBright ได้จำนวน 10-20 ชุด (ราคาชุดละ 600 บาท) และโรงเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน รวมถึงส่งโครงงานเข้าร่วมอย่างน้อยโรงเรียนละ 3 โครงงาน
  5. เมื่อกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ครบถ้วน ขอให้พิมพ์เป็นเอกสาร เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนลงนามรับทราบ และให้แนบไฟล์ภาพหรือไฟล์ PDF ยืนยันการสมัครโดยอัปโหลดในระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่ https://www.kid-bright.org

กำหนดการ

  • เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
  • โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกยืนยันกลับภายในวันที่ 31พฤษภาคม 2561

จดหมายเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลด
URL :  https://www.nectec.or.th/sectionFileDownload/6451

ติดตามรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม