เนคเทคจัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright สำหรับบุคลากรผู้ฝึกสอน (Trainer)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) จัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright สำหรับบุคลากรฝึกสอน (Trainer) ที่สนใจนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ เนคเทค แนะนำที่มาของโครงการ “Coding at School Project” และดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ เนคเทค เป็นผู้แนะนำบอร์ด KidBright และ KidBrightIDE รวมถึงการใช้งานต่าง ๆ และการเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก

จากนั้น ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ให้เกียรติมามอบใบประกาศนียบัตรแก่ Trainer ที่เข้าร่วมอบรมทุกท่านก่อนเสร็จสิ้นการอบรม