เนคเทค-สวทช. จัด Workshop สอนทำเครื่องวัดฝุ่นด้วย KidBright

สร้างนวัตกรรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี : เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ตั้งเป้าติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ด้วยสถานการณ์ฝุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยู่ในภาวะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ การติดตามสภาวะฝุ่นแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องจำเป็น ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นำโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ให้กับครูผู้สอนและนักเรียนในโครงการฯ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 43 โรงเรียน

กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ นายสมเกียรติ สรรถพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมพิธีเปิดและรับชมกิจกรรม ประกอบด้วย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.กัลยา อุดมวิทิต ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ (เนคเทค) ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) นางสาวพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร ผู้จัดการงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS) ดร.โชติมา หนูพริก และนายนพพร แสงอาทิตย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะอาจารย์และนักเรียนในโครงการฯ

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

นายสมเกียรติ สรรถพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright จากโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากโครงการฯ และรับบอร์ดแจกไปแล้ว นำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ให้กับครูผู้สอนและนักเรียนในโครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 43 โรงเรียน โดยสามารถนำมาประยุกต์ทำเป็นเครื่องวัดฝุ่นได้ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในมุมที่สามารถใช้ติดตามสภาวะแวดล้อมในชุมชน และส่งเสริมความรู้เรื่อง STEM ให้กับนักเรียนไปพร้อมกัน

เครื่องวัดฝุ่นที่ครูและนักเรียนที่นำมาประกอบอุปกรณ์ ณ กิจกรรมดังกล่าวจะสามารถตรวจวัดฝุ่นได้ทั้ง PM 2.5 และ PM 10 โดยค่าที่วัดได้จะถูกส่งผ่าน IoT เพื่อไปแสดงผลบนเว็บไซต์ ทำให้สามารถติดตามสภาวะฝุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งในภาพรวมและในภาพย่อยๆ ของแต่ละโรงเรียน โดยค่าฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้จะมีการนำผลมาแสดงผ่านเว็บไซต์ phoon.kid-bright.org ซึ่งคาดหวังในอนาคตว่า หากทุกโรงเรียนมีเครื่องวัดฝุ่นดังกล่าวและสามารถส่งค่าปริมาณฝุ่นที่วัดได้จากจุดต่างๆ ทั่วประเทศ จะช่วยให้ได้ระบบติดตามฝุ่นที่เป็นภาพรวมของโรงเรียนทั่วประเทศ