Show&Share 2019 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (อาคาร  CC) อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี       นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน                 “กิจกรรม Show&Share 2019 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจัดค่ายสมองกลฝังตัวหรือค่ายอิคคิวซัง นักเรียนและสามเณรจะได้จัดทำข้อเสนอโครงงาน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนทำโครงงาน (สนับสนุนโดย โรงเรียนกวดวิชา We by The Brain)

โดย “กิจกรรม Show&Share 2019 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน สามเณร และนักศึกษาได้นำเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ของตนเอง ในปีนี้ งาน Show&Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 883 คน จากสถานศึกษา 74 แห่ง