YCCK 2018 : สรุปผลผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ผลการแข่งขัน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright: Youth’s Coding Competition (YCCK2018)

 

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมศึกษาดูงานที่ Science Center ที่ประเทศสิงคโปร์
อุปกรณ์ให้อาหารปลาดุกและทำความทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมัติ โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม
โดย ด.ช. ธีรภพ ปุรณกรณ์ นายกะวีวัฒน์ แก่นยางหวาย ด.ช.รัฐกร จวงจันทร์

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
กรงเลี้ยงชะมดอัตโนมัติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โดย นายภาคิน วิเศษเงินทวี, ด.ช.เดชา พิมลมณีกุล, ด.ช.ชวิน วิเศษยิ่งไพศาล

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
โดย ด.ญ.รวิพร รอดภัย, ด.ญ.กันธิมา บุญเกิด, ด.ช.ฑิฆัมพร ไชยณรงค์

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

1. เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม 24 ชั่วโมง โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่
โดย ด.ญ.ศุภัทรา ศรีวิราช, ด.ช.ธนธรณ์ ชาวสอง ด.ญ. สุวพิชญ์ สมบัตินันท์

2. เครื่องอ่านบัตรประจำตัวด้วยแสง ID card reader using light sensor
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โดย ด.ญ.รยา วรเศวต

รางวัลขวัญใจ Maker

ทีมที่มีศักยภาพและความพร้อมในการต่อยอดทางธุรกิจซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน HONG KONG STUDENT SCIENCE PROJECT COMPETITION 2019 (HKSSPC 2019) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ผลงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
โดย ด.ญ.รวิพรรอดภัย, ด.ญ.กันธิมา บุญเกิด, ด.ช.ฑิฆัมพรไชยณรงค์