กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน