เนคเทคจัดอบรม KidBright AI ให้บุตรหลานพนักงาน สวทช. รู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดอบรม “Let’s have fun with KidBright AI” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่กระบวนการเก็บข้อมูล, การสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์, การออกแบบเงื่อนไขและประยุกต์ใช้โมเดล โดยเปิดโอกาสให้บุตรหลานพนักงาน สวทช. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 เข้าร่วมในการอบรม เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบ STEM Education ให้เด็กรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ณ ห้องบุษกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้เกียรติเป็นประธานมอบเหรียญและกล่าวปิดการอบรม