การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID-19)

หลักการและเหตุผล

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานพันธมิตร ได้มีการส่งเสริมให้มีการ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบอร์ด KidBright เป็นสื่อโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน เพื่อช่วยนำไปสู่การสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ครูในกลุ่มโรงเรียนนำร่องในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทั่วประเทศ 

จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย ในขณะนี้ ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิค 19 ทางเนคเทคและศูนย์ประสานงานภูมิภาคเล็งเห็นถึงความสำคัญและการนำบอร์ด KidBright มาใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน และสิ่งประดิษฐ์ จึงได้มีการจัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright เพื่อต้านโควิค 19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หรือคนทั่วไป

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมการใช้บอร์ด KidBright เพื่อประยุกต์ในการทำแอปพลิเคชันต้านไวรัสโคโรนา 2019หรือ COVID-19
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า
 • เพื่อกระตุ้นให้ครูเป็นนักประดิษฐ์ทางด้านการเรียนรู้ผ่านบอร์ด KidBright

กลุ่มเป้าหมาย

 • คุณครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมนำร่องที่ได้รับมอบบอร์ด KidBright
 • มีความสนใจและความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดเวลาได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการฯ

หลักเกณฑ์การส่งโครงงานเข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดกรอบใบสมัคร ชื่อโครงงาน ประโยชน์ของโครงงานที่ส่งเข้าประกวด โดยต้องใช้บอร์ด KidBright เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่
 • ผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน
 • ใช้บอร์ดหลัก KidBright และ KidBright IDE หรือKB-IDE และสามารถใช้บอร์ดเสริมในการพัฒนาโครงงานร่วม
 • ผู้เข้ารอบ 20 ทีม สุดท้าย ได้เงินสนับสนุนทีมละ 2,000 บาท เพื่อพัฒนาให้ต้นแบบสมบูรณ์ขึ้นจากเดิม

สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกผลงานที่สมัคร จะต้องทำการถ่ายทำคลิปวิดีโอ ความยาว 5-7 นาที ในการนำเสนอผลงาน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. ผลงานที่สมัครเข้าร่วมคืออะไร ได้ไอเดีย หรือแรงบันดารใจมาจากอะไร
 2. พัฒนาผลงานนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์อะไร / ใครได้ประโยชน์
 3. อธิบายการทำงาน/การใช้งาน/การเล่น มาให้เข้าใจ

เกณฑ์การตัดสิน

ผลการพิจารณารอบแรกจะคัดเลือกจากศูนย์ประสานงานภูมิภาค ทั้ง 5 ศูนย์ประสานงาน ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน สวทช. และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้

ระยะเวลาการดำเนินโครงงาน 3 เดือน

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน   5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

*ทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน ทีมละ 2,000 บาท จำนวน 20 ทีม

ผู้ประสานงานโครงการ

 1. นางสาวพีรนันท์  กาญจนาศรีสุนทร โทร. 02 564 6900 ต่อ 2356
 2. นางสาวนวลปรางค์  เฉลิมพักตร์ โทร. 02 564 6900 ต่อ 2328 Mobile 086 883 3918, email nauprang.cha@nectec.or.th
 3. ศูนย์ประสานงานภูมิภาค