ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศการประกวด KidBright ต้าน Covid-19

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB COVID-19)”

รายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้

รางวัลที่ 1 ผู้พิทักษ์แห่งสังคมระยะไกล

รางวัลที่ 2 เครื่องวัดไข้อัตโนมัติ

รางวัลที่ 3 หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์
(น้องไออุ่น)

เอกสารการรับเงินรางวัล
1. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้แทนคนใดคนนึงในทีม) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี จำนวน 1 ฉบับ

ส่งกลับมายังชื่อที่อยู่
นวลปรางค์ เฉลิมพักตร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120