เนคเทคนำร่องจัดอบรมการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform ให้กับโรงเรียนสาธิตฯ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เดินสายจัดอบรม “การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform” เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ KidBright AI Platform ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (EAI) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 8.30 – 15.30 น.  และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 8.30 – 10.30 (ม.5) และ 13.40 – 15.30 (ม.6) โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และเข้าใจหลักการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายในปัจจุบัน

ทั้งนี้ทีมวิจัยเนคเทคมีความตั้งใจที่จะพัฒนา KidBright AI Platform ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ง่ายต่อการเรียนรู้ รวมถึงเพื่อพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)