ประมวลภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright

ประมวลภาพบรรยากาศ “อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ด้วยบอร์ด Kidbright” ขั้นสูงให้กลุ่มนำร่อง KruKid และขั้นพื้นฐานให้กลุ่มคุณครู ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563

สถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) เป็นสถานีที่มีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดแวดล้อม  ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง โดยใช้บอร์ด KidBright เป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ไปยังคลาวน์ ซึ่งข้อมูลจากเซนเซอร์เหล่านี้สามารถนำมาแสดงเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูล โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์หรือแหล่งข้อมูลแบบ Real-time

มีด้วยกันทั้งหมด 9 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ) วันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • รุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) วันที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • รุ่นที่ 4 (ภาคกลาง) วันที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.  
  • รุ่นที่ 5 (ภาคกลาง) วันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
  • รุ่นที่ 6 (ภาคใต้)      วันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • รุ่นที่ 7 (ภาคอีสาน) วันที่ 27 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • รุ่นที่ 8 (ภาคอีสาน) วันที่ 27 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • รุ่นที่ 9 (ภาคอีสาน) วันที่ 28 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.

กลุ่มนำร่อง KruKid วันที่ 19 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 24 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 (ภาคกลาง) วันที่ 25 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 5 (ภาคกลาง) และ รุ่นที่ 6 (ภาคใต้) วันที่ 26 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8 (ภาคอีสาน) วันที่ 27 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 9 (ภาคอีสาน) วันที่ 28 สิงหาคม 2563