เนคเทค-สวทช. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ร่วมจัดอบรมออนไลน์ “KidBright IoT สำหรับนักเรียนพิการ”

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright  โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “KidBright IoT” ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2563 (ผ่านระบบ Webex) ให้กับครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และต่อยอดทักษะการเขียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ดสมองกล KidBirght ให้กับครูและนักเรียนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์จากทีม NSTDA Channel และทีม Webex ของ สวทช. 

 การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และดร.เรวัต ใจสุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมพร้อมด้วยนางสาวสุพิตรา มาตรา และนางสาวนราภรณ์ อินดาฤทธิ์ มาร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรม มีครูผู้สอน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการเข้าร่วมการอบรมจำนวน 92 คน 

อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ