ประกาศผลผู้ชนะการประกวดโครงงาน “Do School”

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดโครงงาน “Do School” 

ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในการประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ”

โครงงานความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและการประยุกต์ใช้เป็นดัชนีประเมินคุณภาพน้ำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ผู้พัฒนา

 1. นายกิตติทัต ทวีวัฒน์
 2. นายกฤษฎากรณ์ ปุนนพานิช
 3. นายธนทัต จันทร์เพ็ญ
 4. นางสาวพิกุลทอง ไชยมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานการศึกษาระบบนิเวศใต้ต้นไคร้ ในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ผู้พัฒนา

 1. นางสาวอินทิรา ปันสุวรรณ์
 2. นางสาวพรราชภัฏ ป๊อกบุญเรือง
 3. นางสาวจิราพร ใจยสุข
 4. นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานกลุ่มสัตว์หน้าดินที่บอกคุณภาพน้ำภายในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ผู้พัฒนา

 1. นายพชรพล หมื่นเกี๋ยง
 2. เด็กชายสพลดนัย ศรีวรรณ์
 3. เด็กหญิงมนัสนันท์ ลีวณิชย์
 4. นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

เอกสารการรับเงินรางวัล
1. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้แทนคนใดคนนึงในทีม) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี จำนวน 1 ฉบับ

ส่งกลับมายังชื่อที่อยู่
จันทกร แจ้งชัด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120