เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright” (ภาคเหนือ)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดอบรมโดยโครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright เพื่อแนะนำวิธีการประกอบสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยและสามารถนำสถานีไปติดตั้งที่โรงเรียนในจุดที่เหมาะสมได้สำเร็จ เรียนรู้การเขียนโค้ด และใช้งานเว็ปอุตุน้อย จัดขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Green Nimman CMU Residence @UNISERV CMU จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด KidBright (Online) ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และกำหนดเงื่อนไขให้โรงเรียนส่งข้อมูลแสงและอุณหภูมิขึ้นเว็ปอุตุน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563 เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 45 วัน 

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ภาคเหนือได้รับเกียรติจากอาจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ อาจารย์เรวัตร วงศ์วุฒิ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม และอาจารย์พฤกษา สิทธิไพศาล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรหลักในการอบรม โดยมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจำนวน 44 โรงเรียน

ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยทั่วประเทศจะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในด้าน Data Science เช่นการวิเคราะห์พยากรณ์อากาศล่วงหน้า หรือวิเคราะห์การเกษตรในเขตชุมชน เป็นต้น

อาจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อาจารย์เรวัตร วงศ์วุฒิ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

อาจารย์พฤกษา สิทธิไพศาล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย