ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน “KidBright Thai Toy”

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนหนองแหนวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลงาน : ควายไทย Fighter
สมาชิก :
1. นางสาวจิณัฐติกา ศิริวรา
2. นางสาวภารัตน์ สุขสวัสดิ์
3. นางสาวปิยรัตน์ นันทสูรย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายภิรมย์ โพธิกลาง
Mentor : นายคำพันธ์ จันทาอ่อน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ จังหวัดชลบุรี
ผลงาน : หนังกลางแปลง คิดไบร์ทฟิล์ม
สมาชิก :
1.เด็กหญิงณัฐวดี แสนทะวัง
2.เด็กหญิงพริ้มเพรา ใจรักษ์
3.เด็กชายชัยยรัตน์ กระจ่างโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายภูมินทร์ สังสัมฤทธิ์
Mentor : นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียนบ้านชำฆ้อ จังหวัดระยอง
ผลงาน : ปืนยิงหนังยางหรรษา
สมาชิก :
1. เด็กชายภครพล อุไรวร
2. เด็กชายณภัทรษกรณ์ ศรีประสิทธิ์
3. เด็กชายเตวิท ทองอร่าม
อาจารย์ที่ปรึกษา : นางสาวนฤมล วิสุทธิเจริญสำราญ
Mentor : นายวิทูลย์ ดอนพรทัน
รางวัลชมเชย
โรงเรียนบ้านยางเอน จังหวัดระยอง
ผลงาน : ช้างชะเมา
สมาชิก :
1. เด็กชายทวีชัย จันดี
2. เด็กหญิงเข็มจิรา ชูศรีทอง
3. เด็กหญิงเมษา ทองสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : นางสาวจิรายุวัฒน์ สุขสนอง
Mentor : นายนรินทร์ อนงค์ชัย
รางวัลชมเชย
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลงาน : หุ่นไล่กาอัจฉริยะ
สมาชิก :
1. นายกิตติกร ทิพพิลา
2. นางสาวกัญจนพร สงวนทรัพย์
3. นางสาวนัฐธิชา ทองอ่วม
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายสุทธิพงษ์ สุขสร้อย
Mentor : นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงาน

คณะกรรมการ