เปิดรับสมัครการแข่งขัน “Formula Kid 2022” ปี 2

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู/อาจารย์และเยาวชนในเขตพื้นที่ EEC ให้เกิดการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับครู/อาจารย์และเยาวชนอันจะเป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

รายละเอียดการจัดแข่งขัน “Formula Kid 2022”

 • โรงเรียนในเขตพื้นที่ EEC (3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 5 คน
  (ครู/อาจารย์ 1-2 คน นักเรียน 3 คน)
 • การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยรอบคัดเลือกจะคัดเลือกเหลือ 10 ทีมสุดท้าย ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
 • ทีมที่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน Formula Kid 2021 ในปีงบประมาณ 2564 สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Formula Kid 2022โดยใช้อุปกรณ์ชุด Formula Kid เดิม
 • เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่โครงการฯ กำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ครูที่ผ่านการอบรมในหัวข้อ “การใช้งาน KidBright พื้นฐานผ่าน Simulator” และ “การใช้งาน Formula Kid Simulator” และนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยแต่ละทีมประกอบด้วย ครูจำนวน 2 คน และนักเรียนไม่เกิน 3 คน

กติกาการแข่งขัน (รอบคัดเลือก)

 • การแข่งขันในรอบคัดเลือกจะแข่งขันเป็น 5 สาย (จับฉลาก) บนสนามแข่งขันที่ทางโครงการฯ กำหนด
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมมีเวลา 5 นาที ในการแข่งขัน (2 รอบสนาม)
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องบังคับรถแข่งให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนด และห้ามชนสิ่งกีดขวาง
 • หากผู้เข้าแข่งขันชนสิ่งกีดขวางกรรมการมีสิทธิ์หักคะแนน
 • ผู้ชนะคือผู้ใช้เวลาน้อยที่สุดในการแข่งขัน แต่ไม่เกิน 5 นาที หากเกินเวลาที่กำหนดจะตัดสินจากระยะทางที่ไปได้ไกลกว่า (ใกล้เส้นชัย) เป็นผู้ชนะ
 • หากทั้ง 2 ทีม เข้าเส้นชัยพร้อมกัน จะตัดสินจากการหักคะแนนของคณะกรรมการ
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริ่มต้นใหม่ (จากจุดเริ่มต้น) โดยการขอยกธง ไม่เกิน 2 ครั้ง และมีการหักคะแนน

กติกาการแข่งขัน (รอบชิงชนะเลิศ)

แจ้งรายละเอียดกติกาในวันที่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

สถานที่จัดการแข่งขัน

 • สถานที่จัดการแข่งขัน Formula Kid (รอบคัดเลือก) แบบออนไลน์ จังหวัดปทุมธานี
 • สถานที่จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จังหวัดระยอง (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

แผนการดำเนินงานการแข่งขัน Formula Kid 2022

เงินรางวัล (รวม 36,000 บาท)

รางวัลชนะเลิศ                               15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1           10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2           5,000 บาท
รางวัลชมเชย                                  3,000 บาท
รางวัลชมเชย                                  3,000 บาท

ผู้ดำเนินโครงการฯ

ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT)
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวจันทกร แจ้งชัด
งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
โทร. 02-564-6900 ต่อ 2324
E-mail: Jantakorn.jan@nectec.or.th

 

นางสาวฐิติมาภรณ์  สังคง
ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT)
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
E-mail: thitimaporn.san@ncr.nstda.or.th

 

นางสาวอรยา แก้วช้าง
ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT)
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
E-mail: oraya.kae@ncr.nstda.or.th