เปิดการประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon (Online)

ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค เปิดการประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon (Online) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565
โดยการจัดประกวดแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจุดประกายให้นักเรียนมีความสนใจการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) ในการจัดแข่งขันครั้งนี้ ทางผู้จัดเตรียม ข้อมูลสภาพอากาศ และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลัง 12 เดือน มีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งหมด 120 โครงการ จำนวน 480 คน และได้ผ่านการคัดเลือกเหลือ 50 โครงการ จำนวน 240 คน และทั้งหมดที่เข้าแข่งขัน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะกิจ KidBright Forecasting

ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวข้อการอบรมประกอบด้วย
  • การวิเคราะห์ก้อนเมฆ และ ภาพถ่ายดาวเทียม โดย ดร.พรอำไพ นเรนทร์พิทักษ์
  • การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น อุตุน้อย Playground โดย ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์
  • การเลือกใช้ Dashboard สำหรับการดึงและวิเคราะห์ข้อมูล โดย นายปิยะวัฒน์ จอมสถาน
  • Mood Board เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์เรื่องราวหรือการนำเสนอตามโจทย์การแข่งขัน โดย ดร.อรช กระแสอินทร์ ม.เกษตรศาสตร์

ขอขอบคุณหน่วยงานพันธ์มิตรที่ร่วมในการจัดประกวดแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ,สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ,ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์