AI For ALL จัดกิจกรรม AI/Robotics for ALL Expo 2022 ภายใต้ธีม “ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย” เพื่อนำเสนอผลงานปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยคนไทย

ได้รับเกียรติจาก คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน AI/Robotics for ALL Expo 2022 กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการนําเสนอผลงานนักเรียน-นักศึกษา เริ่มด้วยการแสดง 4 ทีมสุดท้าย จากการแข่งขัน KidBright OnStage และตัวแทนประเทศไทยจากการแข่งขัน RoboCupJunior OnStage 2022 การพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ การแข่งขัน Science Communication เกี่ยวกับ AI รวมไปถึงกิจกรรม Hackathon and Idea Pitching โจทย์ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ Metaverse for Smart Factory Contest 2022 และ Super AI Startup Talk ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซาแกรนด์พระราม 9 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยได้เข้ามาช่วยให้
การใช้ชีวิตของคนไทยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและต่อยอดสู่การคิดค้นสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

AI For ALL เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดำเนินงานตามแผน ชุดโครงการปัญญาประดิษฐ์/วิทยาการหุ่นยนต์สําหรับทุกคนโดยมีคณะดำเนินงานวิจัยประกอบด้วย 5 โครงการย่อยในชุดโครงการ ดังต่อไปนี้ 

  1. โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) 
  2. โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระแสความสนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์สําหรับทุกคน (มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
  3. โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศ ไทย และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
  4. โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สําหรับทุกคนและพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้าน วิทยาการหุ่นยนต์ (สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
  5. โครงการพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย) 
การแสดง 4 ทีมสุดท้าย จากการแข่งขัน KidBright OnStage