KidBright โดย เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ EEC จัดอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม KidBright AI”

10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม KidBright AI” เพื่อให้เรียนรู้การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ และพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งหวังให้เข้าใจหลักการทำงาน รู้เท่าทันและใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ครู อาจารย์ และเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก่อให้เกิดนักพัฒนารุ่นใหม่ให้กับสังคมในอนาคต

ดร.อภิชาต ทองอยู่
ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษา บุคลากรและพื้นที่และประธานคณะทำงานประสานการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา
หน่วยงานสำนักประสานการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา กล่าวเปิดการอบรม

ทีมนักวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เนคเทค ได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้น โดยตั้งชื่อว่า KidBright AI Platform หรือเรียกสั้น ๆ ว่า KidBright AI เป็นสื่อในการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่เน้นความเข้าใจง่ายในการใช้งาน โดยผู้เรียนสามารถสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์และใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้บน Web Application ซึ่งมีการออกแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูล (การติดป้ายกำกับ) การสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ และการประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ผ่านชุดคำสั่งแบบบล็อก โดยสามารถเรียนรู้การประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์บนรูปแบบ Simulator หรือ บนหุ่นยนต์ KidBright AIBot ก็ได้