Journey of teacher KruKid กับ KidBright

Featured Video Play Icon

Journey of teacher KruKid กับ KidBright

ติดตามเรื่องราวของครู จุดเริ่มต้นของการสร้างแรงกระเพื่อมสำคัญ ที่ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ ในการพัฒนาสื่อดิจิทัลให้กับนักเรียน ได้สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากจินตนาการสู่โลกกว้างทางการศึกษา ในวิดิทัศน์เส้นทาง krukid กับ KidBright แบ่งออกเป็น 3 ตอน

📌ตอนที่ 1 ครูฟิสิกส์ กับ ครูปิยะ พละคช กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูสอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
📌ตอนที่ 2 ครูวิทยาการคำนวณ กับ ครูวิทูลย์ ดอนพรทัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
📌ตอนที่ 3 ครูคณิตศาสตร์ กับ ครูปราโมทย์ โลหิต ครูกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม