KidBright Platform ขยายความสามารถสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่งเสริมครู พัฒนานักเรียน สร้างสิ่งประดิษฐ์เน้นทักษะด้านวิศวกรรมบ่มเพาะเด็กไทยใช้ตรรกะแก้ปัญหาชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) จัด งาน KidBright Show @ EEC วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor of Innovation) หรืออีอีซีไอ (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวเปิดงาน KidBright Show @ EEC เป็นโครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยทุนสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดำเนินงาน ด้วยความความร่วมมือจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมืองพัทยา เทศบาลนครแหลมฉบังและ และสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี ในระยะเวลา 3 ปี

ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ KidBright Education Platform ผ่านหัวข้อการอบรม 25 หัวข้อ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 400 โรงเรียน อบรมคุณครูเกือบ 1,000 คน และส่งเสริมกิจกรรมให้กับโรงเรียนผ่านกระบวนการประกวดแข่งขัน มีนักเรียนที่เข้าร่วมในรูปแบบต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 3,500 คน พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นทางด้าน โค้ดดิ้ง (Coding), ระบบสมองกลฝังตัว, Internet of Things : IoT , วิทยาการข้อมูล (Data Science) และด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI), สนับสนุนครูและนักเรียน สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์หรือโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม ปลูกฝังทักษะด้านวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้โรงเรียนและคุณครูนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนวิชาต่าง ๆ และขยายผลความสามารถของ KidBright อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ร่วมกับการใช้จินตนาการของเยาวชนไทย สร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้แนวคิดและตรรกะการแก้ปัญหาของพื้นที่

ปีที่ 1 (ปี 2564) จัดการอบรมให้ความรู้มุ่งเน้น ด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) โดยมีหัวข้อการอบรมทั้งสิ้น 8 หัวข้อ มีการกิจกรรมการแข่งขัน Formula kid 2021 สำหรับคุณครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และกิจกรรมการประกวดแข่งขัน KidBright Thai toy สำหรับคุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้ง 2 กิจกรรม รวม 1,593 คน มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 160 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคจำนวน 15 แห่ง

ปีที่ 2 (ปี 2565) จัดการอบรมให้ความรู้มุ่งเน้น ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) โดยมีหัวข้อการอบรมทั้งสิ้น 6 หัวข้อ, มีกิจกรรมการแข่งขัน Formula kid 2022 สำหรับคุณครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและกิจกรรม “ออกแบบอย่างใจคิด พิชิตอุตุน้อย Hackathon” สำหรับคุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ และกิจกรรมการแข่งขันทั้ง 2 กิจกรรม รวม 1,384 คน มีโรงเรียนเข้าร่วม 234 แห่ง ซึ่งมีกลุ่มโรงเรียนที่ต่อเนื่องจากปีที่ 1
 
ปีที่ 3 (ปี 2566) ทางโครงการฯ ได้จัดการอบรมให้ความรู้มุ่งเน้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) มีหัวข้อการอบรมทั้งสิ้น 11 หัวข้อ มีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 206 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,141 คน ผ่านการประกวดแข่งขัน Formula kid 2023 และ การประกวดแข่งขัน “KidBright STEAM EEC 2023” สำหรับคุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
งาน KidBright show @ EEC ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียน นำผลงานการประกวดในปีที่ผ่านมา มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จากการประกวด KidBright Thai toy , อุตุน้อย Hackathon และ กลุ่ม สพป.ระยอง เขต 2 ได้นำการแข่งขัน Formula kid ไปขยายผลในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 80 แห่ง พร้อมจัดกิจกรรมให้กับกลุ่ม KruKid Community จากคุณครูทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบการประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2 ภายใต้ธีม “อุตุนิยมวิทยา กลางวันและกลางคืน” นำเสนอชุดโครงงานการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมในกิจกรรม ร่วมกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ 2 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขัน “Formula Kid 2023 ภายใต้ธีม RoboKid Soccer และการประกวดแข่งขัน “KidBright STEAM EEC 2023”

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2 ภายใต้ธีม “อุตุนิยมวิทยา กลางวันและกลางคืน”

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2 ภายใต้ธีม “อุตุนิยมวิทยา กลางวันและกลางคืน” สร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนและคู่มือการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0 และยุคศตวรรษที่ 21 มีโครงการของคุณครูที่ได้รับคัดเลือกสู่รอบตัดสิน จำนวน 9 โครงการ โครงการที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
🏆รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
ได้แก่ โครงการ สื่อการเรียนรู้เรื่องทรงกลมฟ้า โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ได้แก่ โครงการ SPARK KIDS โรงเรียนคร้อวิทยา
🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
ได้แก่ โครงการ ชุดการเรียนรู้ปรากฎการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรมและน้ำขึ้น-น้ำลง (Kidbright Moon’s Phases and Tidal Currents Simulator) โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
🏆 รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท ได้แก่
โครงงานสนุก Kid เรียน Bright ไปกับ Meteorology โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
โครงการ การจำแนกชนิดของเมฆจากรูปร่างของเมฆด้วย Kidbright AI โรงเรียนอนุกูลนารี

การแข่งขัน “Formula Kid 2023 ภายใต้ธีม RoboKid Soccer”

ในช่วงสุดท้ายของงาน คุณธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและสายงานพื้นที่และชุมชน กล่าวแสดงความยินดี และ ชื่นชมในการจัดโครงการฯ ความร่วมมือของครูและนักเรียน ในทุกกิจกรรมที่ส่งเข้าร่วมในโครงการฯ รวมถึงผู้สนับสนุน ทุกภาคส่วน ช่วยสนับสนุน ให้โอกาส ครูและนักเรียนในพื้นที่พิเศษฯ ได้มีทักษะการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทั้งในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน และ เป็นโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคต พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะในกิจกรรม การแข่งขัน “Formula Kid 2023 ภายใต้ธีม RoboKid Soccer”เป็นการแข่งขันบังคับและควบคุมทิศทางของรถ Formula Kid แบบไร้สายผ่านโปรโตคอล ESP-now หรือ NETPIE มีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 8 ทีม ทีมที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
🏆รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
ได้แก่ ทีม NPL โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท
ได้แก่ ทีมกลางดอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
ได้แก่ ทีม Bmk Fomula Kid โรงเรียนบ้านมาบกรูด
🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท
ได้แก่ ทีม Change starts with Me โรงเรียนวัดเกาะ
🏆รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
ได้แก่ ทีม Thaikorn United โรงเรียนไทยกสิกรสงเคราะห์
ทีมเขาหินซ้อน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก)
ทีม BCK ช้างน้อย โรงเรียนชำฆ้อ
ทีม Bowin Team โรงเรียนบ้านบ่อวิน

การประกวดแข่งขัน “KidBright STEAM EEC 2023”

ในโอกาสนี้ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. กล่าวปิดโครงการ และมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้การประกวดแข่งขัน “KidBright STEAM EEC 2023” เป็นการแข่งขันประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้บอร์ด KidBright และแพลตฟอร์ม KidBright AI บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบ STEAM Education เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ มีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 8 โครงงาน ทีมที่ได้รางวัลมีดังนี้
🏆รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
ได้แก่ โครงงาน BBUT BUFFALO RACE โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
ได้แก่ โครงงาน Ta Khon Legend โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
ได้แก่ โครงงานโอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส โรงเรียนบางละมุง

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน