การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2 ภายใต้ธีม “อุตุนิยมวิทยา กลางวันและกลางคืน”

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2 ภายใต้ธีม “อุตุนิยมวิทยา กลางวันและกลางคืน” สร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนและคู่มือการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0 และยุคศตวรรษที่ 21 มีโครงการของคุณครูที่ได้รับคัดเลือกสู่รอบตัดสิน จำนวน 9 โครงการ โครงการที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ สื่อการเรียนรู้เรื่องทรงกลมฟ้า โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการ SPARK KIDS โรงเรียนคร้อวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการ ชุดการเรียนรู้ปรากฎการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรมและน้ำขึ้น-น้ำลง (Kidbright Moon’s Phases and Tidal Currents Simulator) โรงเรียนวรนารีเฉลิม

รางวัลชมเชย ได้แก่ โครงงานสนุก Kid เรียน Bright ไปกับ Meteorology โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

รางวัลชมเชย ได้แก่ โครงการ การจำแนกชนิดของเมฆจากรูปร่างของเมฆด้วย Kidbright AI โรงเรียนอนุกูลนารี