เนคเทค ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องเพื่อส่งเสริมการเรียน Coding ผ่านกิจกรรม Formula Kid ธีม KidBright Rider

เนคเทค ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องเพื่อส่งเสริมการเรียน Coding ผ่านกิจกรรม Formula Kid ธีม KidBright Rider สำหรับโรงเรียนในเครือข่ายของธนาคารกรุงเทพในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนด้วยกิจกรรม KidBright Series

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 คุณเพ็ญมาศ เฮงปริญญาธร VP ผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. พร้อมทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT) งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS) จัดกิจกรรมการแข่งขัน Formula Kid  ธีม KidBright Rider รูปแบบ Online  สำหรับโรงเรียนในเครือข่ายของธนาคารกรุงเทพในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่งขันบังคับและควบคุมทิศทางของรถ Formula Kid แบบไร้สายผ่าน Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายโดยตรงระหว่างบอร์ด KidBright ทั้ง 2 บอร์ด บน Remote controller และตัวรถ เพื่อให้ครู/อาจารย์และเยาวชนเกิดการเรียนรู้การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจในการเรียน Coding โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมตัดสิน ดร. เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), คุณนภัทร ฐิติดำเกิง AVP ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ดร. เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT) เนคเทค, คุณอนุชิต ลีลายุทธ์โท ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT) เนคเทค, คุณสุรพล ตันอร่าม ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT) เนคเทค

การแข่งขันมีโรงเรียนจากเครือข่ายธนาคารกรุงเทพเข้าร่วมจำนวน 9 โรงเรียน สรุปผลการแข่งขันฯ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียน วัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บำรุง) จังหวัดนครปฐม