“รวมพลคน KidBright (KidBrightDeveloper Conference 2024 : KCD24) ครั้งที่ 5 ภายใต้ธีมงาน: Edge AI                                          

"กลับมาพบกันอีกครั้งกับการเปิดตัวเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับการประมวลผล
แบบ Edge Computing ผ่าน KidBright μAI”

ศูนย์เทคโนโลยีอิเเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT) ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการจัดทำแผนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณด้วยบอร์ด KidBright, วิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปี 2566 ทีมวิจัยได้พัฒนา KidBright Coding Simulator และ KidBright AI Simulator ร่วมกับ Maker เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้จากทุกแห่ง และลดความเลื่อมล้ำสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ และในปีนี้ KidBright Education Platform ได้พัฒนาอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี Edge AI ผ่าน “KidBright μAI” เป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และปัญญาประดิษฐ์ ในรูปแบบ สะเต็มศึกษา บนบอร์ดได้ติดตั้งจอแสดงผล เซ็นเซอร์ต่างๆ รวมถึงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านการสื่อสารไร้สาย ได้แก่ Wi-Fi ผู้เรียนสามารถสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงชุดคำสั่งแบบบล็อกผ่าน KidBright μAI IDE เพื่อส่งโมเดลปัญญาประดิษฐ์และชุดคำสั่งไปประมวลผลที่บอร์ด KidBright μAI เนื่องจากบอร์ดมีศักยภาพในการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์หรือบอร์ดขยายความสามารถได้ ทำให้สามารถพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติ และการประมวลผลแบบเรียลไทม์ ดังนั้นทางทีม EDT จึงได้จัดกิจกรรมวันรวมคน KidBright Developer Conference ขึ้น เพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อสาธารณะชน และกลุ่ม KidBright Community ซึ่งปีนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรมวันรวมพลคน KidBright (KidBrightDeveloper Conference 2024 : KDC24) ครั้งที่ 5 ภายใต้ธีมงาน: Edge AI ในวันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ (ตึก 12) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

**ลุ้นรับบอร์ด KidBright μAI จำนวน 50 บอร์ด สำหรับโรงเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมและอยู่จนจบงาน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด)

กิจกรรมภายในงาน

ช่วงเช้า
  • กิจกรรมการแข่งขัน KidBright Innovation by Alumni รอบชิงชนะเลิศ
ช่างบ่าย
  • พิธีเปิดงาน “รวมพลคน KidBright Developer Conference 2024 (KDC24)” ครั้งที่ 5 ภายใต้ธีมงาน: Edge AI
  • เปิดตัวโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรยุค 4.0
  • KidBright Insights by Dr. Chai กับ KidBright μAI
  • เวที Technology Developer & Teacher Talk โดย ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ (นักวิจัย) ร่วมกับ คุณครูจรูญ น้อยแก้ว โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
  • เวทีเสวนาเส้นทาง KidBright Alumni และเปิดตัว กลุ่มสมาชิก KidBright Alumni
  • ประกาศผลการแข่งขัน KidBright Innovation by Alumni และพิธีปิดการแข่งขัน และ กิจกรรมงานวันรวมพล